Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Dokument


 

STADGAR

för den ideella föreningen Ellagårds Tennisklubb med hemvist i Täby kommun - nedan benämnd ETK - utarbetad efter Riksidrottsstyrelsens "Normalstadgar för idrottsförening" 1999-12-0Stadgarna har fastställts av ETK:s årsmöte 2016-03-22.]

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1 § Ändamål

 ETK - stiftad den 16 oktober 1965 - har till ändamål att verka för att medlemmarna bereds möjlighet att spela tennis på villkor och under former som främjar deras hälsa och som stimulerar till god kamrat- och idrottsanda.

  § Tillhörighet

 ETK är medlem i Svenska Tennisförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

3 § Beslutande organ

ETK:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 4 § Firmateckning

 ETK:s firma tecknas av styrelsen eller. om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller en eller flera särskilt utsedda personer.

 5 § Verksamhets- och räkenskapsår

 ETK:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

 6 § Stadgeändring

 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster.

 Förslag till ändring av dessa stadgar får läggas fram av såväl medlem som styrelsen. Förslaget skall avges skriftligen.

 7 § Upplösning av ETK

 För upplösning av ETK krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av ETK skall anges dels att ETK:s tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var det upplösta ETK:s handlingar mm skall arkiveras, t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas Svenska Tennisförbundet. 

ETK:S MEDLEMMAR

8 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersledamot.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta ETK:s ändamål eller intressen. 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på sin medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

9 § Utträde

Medlem som vill utträda ur ETK skall anmäla detta till styrelsen eller till av styrelsen utsedd person och anses därmed omedelbart ha lämnat ETK.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur ETK. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

10 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur ETK av annan anledning än att denne har försummat att betala av ETK beslutade avgifter, eller motarbetat ETK:s verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat ETK:s intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får ETK i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att inom viss tid, minst fjorton dagar, yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av ETK:s styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 § Medlemsavgifter

Medlemmar i ETK erlägger medlemsavgifter för kalenderår som fastställs av ordinarie årsmöte för följande kategorier:

a)    Seniorer

b)    Juniorer (upp till fyllda 18 år)

c)    Företag

Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

12 § Deltagande i tävlingar och uppvisningar

Medlem får representera ETK i tävling, och ansvarar själv för att erforderlig tävlingslicens finns.

ÅRSMÖTET 

Årsmötet, som är ETK:s högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Medlemmarna kallas till årsmötet av styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet genom att kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på klubbens anslagstavla och införs på klubbens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av ETK med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för ETK eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

16 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning

(votering).

Med undantag av de i 6§ och 7 nämnda fallen (stadgeändring resp. upplösning) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av ETK.

19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. 1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. 2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. 3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. 4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. 5.     Fastställande av föredragningslista.
 6. 6.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. 7.     Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 8. 8.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. 9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Fastställande av gällande stadgar, inklusive eventuella ändringar sedan föregående årsmöte.

14. Val av

a)    ETK:s ordförande för en tid av ett år.

b)    Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

c)    Val av suppleanter för en tid av två år (högst 3 st).

15. Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

16. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

17. Utdelning av donationsstipendier och styrelsens redogörelse för Klubbhusfondens användning under gångna året.

18. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för ETK eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

20 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av ETK:s röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och kungöras inom samma tid på

ETK:s hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt vid extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 §, 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

21 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.

Valberedningen skall föreslå

 1. 1.    Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter
 2. 2.    Revisor och suppleanter samt
 3. 3.    Ledamöter i valberedningen.

Valberedningen skall senas fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER

22 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av ETK:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

ETK:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt föredraga revisionsberättelse på årsmötet.

STYRELSEN

23 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Antalet suppleanter skall vara högst tre.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

24 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen ETK:s beslutande organ och ansvarar för ETK:s angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för ETK:s verksamhet enligt fastställda planer, tillvarata medlemmarnas intressen och i övrigt verka för att klubben utvecklas.

Det åligger styrelsen särskilt att

Ordföranden är ETK:s officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att ETK:s stadgar och övriga för ETK bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften avstyrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall eller då mindre än halva antalet ledamöter varit närvarande får ordföranden besluta att ärende skall avgöras vid telefon- eller e-postsammanträde eller genom godkännande av översänt protokoll. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av särskild utsedd protokolljusterare. Protokoll kan också justeras genom godkännande vid nästa styrelsesammanträde.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av sådant bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

 

 

16 § Beslutsförhet

 

 

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 

 

17 § Beslut och omröstning

 

 

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning

 

(votering).

 

 

 

Med undantag av de i 6§ och 7 nämnda fallen (stadgeändring resp. upplösning) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

 

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

 

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

 

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

 

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

 

18 § Valbarhet

 

 

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av ETK.

 

 

 

19 § Ärenden vid årsmötet

 

 

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

 

 

 1. 1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. 2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. 3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. 4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. 5.     Fastställande av föredragningslista.
 6. 6.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. 7.     Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 8. 8.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. 9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

10. Fastställande av medlemsavgifter.

 

11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.

 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

13. Fastställande av gällande stadgar, inklusive eventuella ändringar sedan föregående årsmöte.

 

14. Val av

 

a)    ETK:s ordförande för en tid av ett år.

 

b)    Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

 

c)    Val av suppleanter för en tid av två år (högst 3 st).

 

15. Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

 

16. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

 

17. Utdelning av donationsstipendier och styrelsens redogörelse för Klubbhusfondens användning under gångna året.

 

18. Övriga frågor.

 

 

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för ETK eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

 

 

20 § Extra årsmöte

 

 

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

 

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av ETK:s röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

 

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och kungöras inom samma tid på

 

ETK:s hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

 

 

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

 

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

 

 

Om rösträtt vid extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 §, 16 § och 17 §.

 

 

 

VALBEREDNINGEN

 

 

 

21 § Sammansättning, åligganden

 

 

 

Valberedningen består av ordförande och en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.

 

 

 

Valberedningen skall föreslå

 

 1. 1.    Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter
 2. 2.    Revisor och suppleanter samt
 3. 3.    Ledamöter i valberedningen.

 

 

 

Valberedningen skall senas fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

 

 

REVISORER

 

 

 

22 § Revision

 

 

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av ETK:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

 

 

ETK:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 

 

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt föredraga revisionsberättelse på årsmötet.

 

 

 

STYRELSEN

 

 

 

23 § Sammansättning

 

 

 

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

 

 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

 

 

Antalet suppleanter skall vara högst tre.

 

 

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

 

 

24 § Styrelsens åligganden

 

 

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen ETK:s beslutande organ och ansvarar för ETK:s angelägenheter.

 

 

 

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för ETK:s verksamhet enligt fastställda planer, tillvarata medlemmarnas intressen och i övrigt verka för att klubben utvecklas.

 

 

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 

 

 

 

Ordföranden är ETK:s officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att ETK:s stadgar och övriga för ETK bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

 

 

 

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

 

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften avstyrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

 

 

I brådskande fall eller då mindre än halva antalet ledamöter varit närvarande får ordföranden besluta att ärende skall avgöras vid telefon- eller e-postsammanträde eller genom godkännande av översänt protokoll. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

 

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av särskild utsedd protokolljusterare. Protokoll kan också justeras genom godkännande vid nästa styrelsesammanträde.

 

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 

 

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

 

 

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av sådant bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

 

______________

_

STADGAR

 

 

 

 

 

för den ideella föreningen Ellagårds Tennisklubb med hemvist i Täby kommun - nedan benämnd ETK - utarbetad efter Riksidrottsstyrelsens "Normalstadgar för idrottsförening" 1999-12-01

 

 

 

[Stadgarna har fastställts av ETK:s årsmöte 2016-03-22.]

 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

 

 

1 § Ändamål

 

 

 

ETK - stiftad den 16 oktober 1965 - har till ändamål att verka för att medlemmarna bereds möjlighet att spela tennis på villkor och under former som främjar deras hälsa och som stimulerar till god kamrat- och idrottsanda.

 

 

 

2 § Tillhörighet

 

 

 

ETK är medlem i Svenska Tennisförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

 

 

3 § Beslutande organ

 

 

 

ETK:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

 

 

4 § Firmateckning

 

 

 

ETK:s firma tecknas av styrelsen eller. om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller en eller flera särskilt utsedda personer.

 

 

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

 

 

 

ETK:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

 

 

 

6 § Stadgeändring

 

 

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster.

 

 

 

Förslag till ändring av dessa stadgar får läggas fram av såväl medlem som styrelsen. Förslaget skall avges skriftligen.

 

 

 

7 § Upplösning av ETK

 

 

 

För upplösning av ETK krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

 

 

I beslut om upplösning av ETK skall anges dels att ETK:s tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var det upplösta ETK:s handlingar mm skall arkiveras, t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

 

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas Svenska Tennisförbundet.

 

 

 

ETK:S MEDLEMMAR

 

 

 

8 § Medlemskap

 

 

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

 

 

Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersledamot.

 

 

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta ETK:s ändamål eller intressen.

 

 

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

 

 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på sin medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

 

 

9 § Utträde

 

 

 

Medlem som vill utträda ur ETK skall anmäla detta till styrelsen eller till av styrelsen utsedd person och anses därmed omedelbart ha lämnat ETK.

 

 

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur ETK. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

 

 

10 § Uteslutning m m

 

 

 

Medlem får inte uteslutas ur ETK av annan anledning än att denne har försummat att betala av ETK beslutade avgifter, eller motarbetat ETK:s verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat ETK:s intressen.

 

 

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får ETK i stället meddela medlemmen varning.

 

 

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att inom viss tid, minst fjorton dagar, yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

 

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av ETK:s styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

 

 

11 § Medlemsavgifter

 

 

 

Medlemmar i ETK erlägger medlemsavgifter för kalenderår som fastställs av ordinarie årsmöte för följande kategorier:

 

a)    Seniorer

 

b)    Juniorer (upp till fyllda 18 år)

 

c)    Företag

 

 

 

Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

 

 

 

12 § Deltagande i tävlingar och uppvisningar

 

 

 

Medlem får representera ETK i tävling, och ansvarar själv för att erforderlig tävlingslicens finns.

 

 

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

 

 

13 § Tidpunkt, kallelse

 

 

 

Årsmötet, som är ETK:s högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

 

 

Medlemmarna kallas till årsmötet av styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet genom att kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på klubbens anslagstavla och införs på klubbens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av ETK med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för ETK eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

 

 

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

 

 

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

 

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

 

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

 

 

 

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

 

 

 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet.

 

 

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

 

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

 

 

16 § Beslutsförhet

 

 

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 

 

17 § Beslut och omröstning

 

 

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning

 

(votering).

 

 

 

Med undantag av de i 6§ och 7 nämnda fallen (stadgeändring resp. upplösning) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

 

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

 

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

 

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

 

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

 

18 § Valbarhet

 

 

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av ETK.

 

 

 

19 § Ärenden vid årsmötet

 

 

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

 

 

 1. 1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. 2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. 3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. 4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. 5.     Fastställande av föredragningslista.
 6. 6.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. 7.     Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 8. 8.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. 9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

10. Fastställande av medlemsavgifter.

 

11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.

 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

13. Fastställande av gällande stadgar, inklusive eventuella ändringar sedan föregående årsmöte.

 

14. Val av

 

a)    ETK:s ordförande för en tid av ett år.

 

b)    Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

 

c)    Val av suppleanter för en tid av två år (högst 3 st).

 

15. Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

 

16. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

 

17. Utdelning av donationsstipendier och styrelsens redogörelse för Klubbhusfondens användning under gångna året.

 

18. Övriga frågor.

 

 

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för ETK eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

 

 

20 § Extra årsmöte

 

 

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

 

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av ETK:s röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

 

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och kungöras inom samma tid på

 

ETK:s hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

 

 

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

 

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

 

 

Om rösträtt vid extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 §, 16 § och 17 §.

 

 

 

VALBEREDNINGEN

 

 

 

21 § Sammansättning, åligganden

 

 

 

Valberedningen består av ordförande och en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.

 

 

 

Valberedningen skall föreslå

 

 1. 1.    Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter
 2. 2.    Revisor och suppleanter samt
 3. 3.    Ledamöter i valberedningen.

 

 

 

Valberedningen skall senas fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

 

 

REVISORER

 

 

 

22 § Revision

 

 

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av ETK:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

 

 

ETK:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 

 

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt föredraga revisionsberättelse på årsmötet.

 

 

 

STYRELSEN

 

 

 

23 § Sammansättning

 

 

 

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

 

 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

 

 

Antalet suppleanter skall vara högst tre.

 

 

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

 

 

24 § Styrelsens åligganden

 

 

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen ETK:s beslutande organ och ansvarar för ETK:s angelägenheter.

 

 

 

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för ETK:s verksamhet enligt fastställda planer, tillvarata medlemmarnas intressen och i övrigt verka för att klubben utvecklas.

 

 

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 

 

 

 

Ordföranden är ETK:s officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att ETK:s stadgar och övriga för ETK bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

 

 

 

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

 

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften avstyrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

 

 

I brådskande fall eller då mindre än halva antalet ledamöter varit närvarande får ordföranden besluta att ärende skall avgöras vid telefon- eller e-postsammanträde eller genom godkännande av översänt protokoll. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

 

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av särskild utsedd protokolljusterare. Protokoll kan också justeras genom godkännande vid nästa styrelsesammanträde.

 

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 

 

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

 

 

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av sådant bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

 

Versamhetsberättelser

 

STADGAR

 

 

för den ideella föreningen Ellagårds Tennisklubb med hemvist i Täby kommun - nedan benämnd ETK - utarbetad efter Riksidrottsstyrelsens "Normalstadgar för idrottsförening" 1999-12-01

 

[Stadgarna har fastställts av ETK:s årsmöte 2016-03-22.]

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

 

ETK - stiftad den 16 oktober 1965 - har till ändamål att verka för att medlemmarna bereds möjlighet att spela tennis på villkor och under former som främjar deras hälsa och som stimulerar till god kamrat- och idrottsanda.

 

2 § Tillhörighet

 

ETK är medlem i Svenska Tennisförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

3 § Beslutande organ

 

ETK:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

4 § Firmateckning

 

ETK:s firma tecknas av styrelsen eller. om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller en eller flera särskilt utsedda personer.

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

 

ETK:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

 

6 § Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster.

 

Förslag till ändring av dessa stadgar får läggas fram av såväl medlem som styrelsen. Förslaget skall avges skriftligen.

 

7 § Upplösning av ETK

 

För upplösning av ETK krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

I beslut om upplösning av ETK skall anges dels att ETK:s tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var det upplösta ETK:s handlingar mm skall arkiveras, t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas Svenska Tennisförbundet.

 

ETK:S MEDLEMMAR

 

8 § Medlemskap

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersledamot.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta ETK:s ändamål eller intressen.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på sin medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

9 § Utträde

 

Medlem som vill utträda ur ETK skall anmäla detta till styrelsen eller till av styrelsen utsedd person och anses därmed omedelbart ha lämnat ETK.

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur ETK. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

10 § Uteslutning m m

 

Medlem får inte uteslutas ur ETK av annan anledning än att denne har försummat att betala av ETK beslutade avgifter, eller motarbetat ETK:s verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat ETK:s intressen.

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får ETK i stället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att inom viss tid, minst fjorton dagar, yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av ETK:s styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

11 § Medlemsavgifter

 

Medlemmar i ETK erlägger medlemsavgifter för kalenderår som fastställs av ordinarie årsmöte för följande kategorier:

a)    Seniorer

b)    Juniorer (upp till fyllda 18 år)

c)    Företag

 

Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

 

12 § Deltagande i tävlingar och uppvisningar

 

Medlem får representera ETK i tävling, och ansvarar själv för att erforderlig tävlingslicens finns.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

13 § Tidpunkt, kallelse

 

Årsmötet, som är ETK:s högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Medlemmarna kallas till årsmötet av styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet genom att kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på klubbens anslagstavla och införs på klubbens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av ETK med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för ETK eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

 

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

16 § Beslutsförhet

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

17 § Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning

(votering).

 

Med undantag av de i 6§ och 7 nämnda fallen (stadgeändring resp. upplösning) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

18 § Valbarhet

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av ETK.

 

19 § Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

 1. 1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. 2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. 3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. 4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. 5.     Fastställande av föredragningslista.
 6. 6.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. 7.     Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 8. 8.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. 9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Fastställande av gällande stadgar, inklusive eventuella ändringar sedan föregående årsmöte.

14. Val av

a)    ETK:s ordförande för en tid av ett år.

b)    Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

c)    Val av suppleanter för en tid av två år (högst 3 st).

15. Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

16. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

17. Utdelning av donationsstipendier och styrelsens redogörelse för Klubbhusfondens användning under gångna året.

18. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för ETK eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

20 § Extra årsmöte

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av ETK:s röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och kungöras inom samma tid på

ETK:s hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt vid extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 §, 16 § och 17 §.

 

VALBEREDNINGEN

 

21 § Sammansättning, åligganden

 

Valberedningen består av ordförande och en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.

 

Valberedningen skall föreslå

 1. 1.    Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter
 2. 2.    Revisor och suppleanter samt
 3. 3.    Ledamöter i valberedningen.

 

Valberedningen skall senas fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

REVISORER

 

22 § Revision

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av ETK:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

ETK:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt föredraga revisionsberättelse på årsmötet.

 

STYRELSEN

 

23 § Sammansättning

 

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Antalet suppleanter skall vara högst tre.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

24 § Styrelsens åligganden

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen ETK:s beslutande organ och ansvarar för ETK:s angelägenheter.

 

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för ETK:s verksamhet enligt fastställda planer, tillvarata medlemmarnas intressen och i övrigt verka för att klubben utvecklas.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 

Ordföranden är ETK:s officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att ETK:s stadgar och övriga för ETK bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

 

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften avstyrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall eller då mindre än halva antalet ledamöter varit närvarande får ordföranden besluta att ärende skall avgöras vid telefon- eller e-postsammanträde eller genom godkännande av översänt protokoll. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av särskild utsedd protokolljusterare. Protokoll kan också justeras genom godkännande vid nästa styrelsesammanträde.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av sådant bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

__________

STADGAR

 

 

 

 

 

för den ideella föreningen Ellagårds Tennisklubb med hemvist i Täby kommun - nedan benämnd ETK - utarbetad efter Riksidrottsstyrelsens "Normalstadgar för idrottsförening" 1999-12-01

 

 

 

[Stadgarna har fastställts av ETK:s årsmöte 2016-03-22.]

 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

 

 

1 § Ändamål

 

 

 

ETK - stiftad den 16 oktober 1965 - har till ändamål att verka för att medlemmarna bereds möjlighet att spela tennis på villkor och under former som främjar deras hälsa och som stimulerar till god kamrat- och idrottsanda.

 

 

 

2 § Tillhörighet

 

 

 

ETK är medlem i Svenska Tennisförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

 

 

3 § Beslutande organ

 

 

 

ETK:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

 

 

4 § Firmateckning

 

 

 

ETK:s firma tecknas av styrelsen eller. om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller en eller flera särskilt utsedda personer.

 

 

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

 

 

 

ETK:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

 

 

 

6 § Stadgeändring

 

 

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster.

 

 

 

Förslag till ändring av dessa stadgar får läggas fram av såväl medlem som styrelsen. Förslaget skall avges skriftligen.

 

 

 

7 § Upplösning av ETK

 

 

 

För upplösning av ETK krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

 

 

I beslut om upplösning av ETK skall anges dels att ETK:s tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var det upplösta ETK:s handlingar mm skall arkiveras, t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

 

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas Svenska Tennisförbundet.

 

 

 

ETK:S MEDLEMMAR

 

 

 

8 § Medlemskap

 

 

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

 

 

Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersledamot.

 

 

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta ETK:s ändamål eller intressen.

 

 

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

 

 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på sin medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

 

 

9 § Utträde

 

 

 

Medlem som vill utträda ur ETK skall anmäla detta till styrelsen eller till av styrelsen utsedd person och anses därmed omedelbart ha lämnat ETK.

 

 

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur ETK. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

 

 

10 § Uteslutning m m

 

 

 

Medlem får inte uteslutas ur ETK av annan anledning än att denne har försummat att betala av ETK beslutade avgifter, eller motarbetat ETK:s verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat ETK:s intressen.

 

 

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får ETK i stället meddela medlemmen varning.

 

 

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att inom viss tid, minst fjorton dagar, yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

 

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av ETK:s styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

 

 

11 § Medlemsavgifter

 

 

 

Medlemmar i ETK erlägger medlemsavgifter för kalenderår som fastställs av ordinarie årsmöte för följande kategorier:

 

a)    Seniorer

 

b)    Juniorer (upp till fyllda 18 år)

 

c)    Företag

 

 

 

Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

 

 

 

12 § Deltagande i tävlingar och uppvisningar

 

 

 

Medlem får representera ETK i tävling, och ansvarar själv för att erforderlig tävlingslicens finns.

 

 

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

 

 

13 § Tidpunkt, kallelse

 

 

 

Årsmötet, som är ETK:s högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

 

 

Medlemmarna kallas till årsmötet av styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet genom att kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på klubbens anslagstavla och införs på klubbens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av ETK med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för ETK eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

 

 

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

 

 

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

 

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

 

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

 

 

 

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

 

 

 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet.

 

 

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

 

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

 

 

16 § Beslutsförhet

 

 

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 

 

17 § Beslut och omröstning

 

 

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning

 

(votering).

 

 

 

Med undantag av de i 6§ och 7 nämnda fallen (stadgeändring resp. upplösning) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

 

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

 

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

 

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

 

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

 

18 § Valbarhet

 

 

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av ETK.

 

 

 

19 § Ärenden vid årsmötet

 

 

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

 

 

 1. 1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. 2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. 3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. 4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. 5.     Fastställande av föredragningslista.
 6. 6.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. 7.     Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 8. 8.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. 9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

10. Fastställande av medlemsavgifter.

 

11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.

 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

13. Fastställande av gällande stadgar, inklusive eventuella ändringar sedan föregående årsmöte.

 

14. Val av

 

a)    ETK:s ordförande för en tid av ett år.

 

b)    Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

 

c)    Val av suppleanter för en tid av två år (högst 3 st).

 

15. Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

 

16. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

 

17. Utdelning av donationsstipendier och styrelsens redogörelse för Klubbhusfondens användning under gångna året.

 

18. Övriga frågor.

 

 

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för ETK eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

 

 

20 § Extra årsmöte

 

 

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

 

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av ETK:s röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

 

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och kungöras inom samma tid på

 

ETK:s hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

 

 

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

 

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

 

 

Om rösträtt vid extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 §, 16 § och 17 §.

 

 

 

VALBEREDNINGEN

 

 

 

21 § Sammansättning, åligganden

 

 

 

Valberedningen består av ordförande och en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.

 

 

 

Valberedningen skall föreslå

 

 1. 1.    Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter
 2. 2.    Revisor och suppleanter samt
 3. 3.    Ledamöter i valberedningen.

 

 

 

Valberedningen skall senas fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

 

 

REVISORER

 

 

 

22 § Revision

 

 

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av ETK:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

 

 

ETK:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 

 

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt föredraga revisionsberättelse på årsmötet.

 

 

 

STYRELSEN

 

 

 

23 § Sammansättning

 

 

 

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

 

 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

 

 

Antalet suppleanter skall vara högst tre.

 

 

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

 

 

24 § Styrelsens åligganden

 

 

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen ETK:s beslutande organ och ansvarar för ETK:s angelägenheter.

 

 

 

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för ETK:s verksamhet enligt fastställda planer, tillvarata medlemmarnas intressen och i övrigt verka för att klubben utvecklas.

 

 

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 

 

 

 

Ordföranden är ETK:s officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att ETK:s stadgar och övriga för ETK bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

 

 

 

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

 

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften avstyrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

 

 

I brådskande fall eller då mindre än halva antalet ledamöter varit närvarande får ordföranden besluta att ärende skall avgöras vid telefon- eller e-postsammanträde eller genom godkännande av översänt protokoll. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

 

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av särskild utsedd protokolljusterare. Protokoll kan också justeras genom godkännande vid nästa styrelsesammanträde.

 

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 

 

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

 

 

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av sådant bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

 

 

STADGAR

 

 

för den ideella föreningen Ellagårds Tennisklubb med hemvist i Täby kommun - nedan benämnd ETK - utarbetad efter Riksidrottsstyrelsens "Normalstadgar för idrottsförening" 1999-12-01

 

[Stadgarna har fastställts av ETK:s årsmöte 2016-03-22.]

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

 

ETK - stiftad den 16 oktober 1965 - har till ändamål att verka för att medlemmarna bereds möjlighet att spela tennis på villkor och under former som främjar deras hälsa och som stimulerar till god kamrat- och idrottsanda.

 

2 § Tillhörighet

 

ETK är medlem i Svenska Tennisförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

3 § Beslutande organ

 

ETK:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

4 § Firmateckning

 

ETK:s firma tecknas av styrelsen eller. om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller en eller flera särskilt utsedda personer.

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

 

ETK:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

 

6 § Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster.

 

Förslag till ändring av dessa stadgar får läggas fram av såväl medlem som styrelsen. Förslaget skall avges skriftligen.

 

7 § Upplösning av ETK

 

För upplösning av ETK krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

I beslut om upplösning av ETK skall anges dels att ETK:s tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var det upplösta ETK:s handlingar mm skall arkiveras, t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas Svenska Tennisförbundet.

 

ETK:S MEDLEMMAR

 

8 § Medlemskap

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersledamot.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta ETK:s ändamål eller intressen.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på sin medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

9 § Utträde

 

Medlem som vill utträda ur ETK skall anmäla detta till styrelsen eller till av styrelsen utsedd person och anses därmed omedelbart ha lämnat ETK.

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur ETK. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

10 § Uteslutning m m

 

Medlem får inte uteslutas ur ETK av annan anledning än att denne har försummat att betala av ETK beslutade avgifter, eller motarbetat ETK:s verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat ETK:s intressen.

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får ETK i stället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att inom viss tid, minst fjorton dagar, yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av ETK:s styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

11 § Medlemsavgifter

 

Medlemmar i ETK erlägger medlemsavgifter för kalenderår som fastställs av ordinarie årsmöte för följande kategorier:

a)    Seniorer

b)    Juniorer (upp till fyllda 18 år)

c)    Företag

 

Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

 

12 § Deltagande i tävlingar och uppvisningar

 

Medlem får representera ETK i tävling, och ansvarar själv för att erforderlig tävlingslicens finns.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

13 § Tidpunkt, kallelse

 

Årsmötet, som är ETK:s högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Medlemmarna kallas till årsmötet av styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet genom att kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på klubbens anslagstavla och införs på klubbens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av ETK med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för ETK eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

 

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

16 § Beslutsförhet

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

17 § Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning

(votering).

 

Med undantag av de i 6§ och 7 nämnda fallen (stadgeändring resp. upplösning) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

18 § Valbarhet

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av ETK.

 

19 § Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

 1. 1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. 2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. 3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. 4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. 5.     Fastställande av föredragningslista.
 6. 6.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. 7.     Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 8. 8.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. 9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Fastställande av gällande stadgar, inklusive eventuella ändringar sedan föregående årsmöte.

14. Val av

a)    ETK:s ordförande för en tid av ett år.

b)    Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

c)    Val av suppleanter för en tid av två år (högst 3 st).

15. Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

16. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

17. Utdelning av donationsstipendier och styrelsens redogörelse för Klubbhusfondens användning under gångna året.

18. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för ETK eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

20 § Extra årsmöte

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av ETK:s röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och kungöras inom samma tid på

ETK:s hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt vid extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 §, 16 § och 17 §.

 

VALBEREDNINGEN

 

21 § Sammansättning, åligganden

 

Valberedningen består av ordförande och en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.

 

Valberedningen skall föreslå

 1. 1.    Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter
 2. 2.    Revisor och suppleanter samt
 3. 3.    Ledamöter i valberedningen.

 

Valberedningen skall senas fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

REVISORER

 

22 § Revision

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av ETK:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

ETK:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt föredraga revisionsberättelse på årsmötet.

 

STYRELSEN

 

23 § Sammansättning

 

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Antalet suppleanter skall vara högst tre.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

24 § Styrelsens åligganden

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen ETK:s beslutande organ och ansvarar för ETK:s angelägenheter.

 

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för ETK:s verksamhet enligt fastställda planer, tillvarata medlemmarnas intressen och i övrigt verka för att klubben utvecklas.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 

Ordföranden är ETK:s officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att ETK:s stadgar och övriga för ETK bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

 

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften avstyrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall eller då mindre än halva antalet ledamöter varit närvarande får ordföranden besluta att ärende skall avgöras vid telefon- eller e-postsammanträde eller genom godkännande av översänt protokoll. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av särskild utsedd protokolljusterare. Protokoll kan också justeras genom godkännande vid nästa styrelsesammanträde.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av sådant bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

______________

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Uppdaterad: 25 FEB 2019 01:01 Skribent: Erik Norgren

Postadress:
Ellagårds TK - Tennis
Skiftesvägen 83
18731 Täby

Besöksadress:
Skiftesvägen 83
18731 Täby

Kontakt:
Tel: 0851983420
E-post: This is a mailto link

Se all info